تبلیغات
شعر و عرفان - هرچه دیدیم درین باغ ندیدن به بود!
جمعه 22 خرداد 1388

هرچه دیدیم درین باغ ندیدن به بود!

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :منتخب اشعار شاعران ،

 هر چه دیدیم درین باغ، ندیدن به بودهر گل تازه که چیدیم، نچیدن به بود
هر نوایی که شنیدیم ز مرغان چمن
 چون رسیدیم به مضمون، نشنیدن به بود   
 زان ثمرها که گزیدیم درین باغستان
 پشت دست و لب افسوس گزیدن به بود
 دامن هر که کشیدیم درین خارستان
 بجز از دامن شبها، نکشیدن به بود
 هر متاعی که خریدیم به اوقات عزیز بود اگر یوسف مصری، نخریدن به بود
 لذت درد طلب بیشتر از مطلوب است
 نارسیدن به مطالب، ز رسیدن به بود
 جهل سررشته‌ی نظاره ربود از دستم
 ور نه عیب و هنر خلق ندیدن به بود
 مانع رحم شد اظهار تحمل صائب    
  زیر بار غم ایام خمیدن به بود
                                                                                                                                                           شعر از صائب تبریزی